Ακολουθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας οχήματος

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  • Επικυρωμένη Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 για κατοικία , Α.Φ.Μ.  και ότι δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης Ελληνική ή άλλου κράτους της Ε.Ε. (πατήστε εδώ)
  • Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας