α) ΙΑΤΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

 

β) ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ

 

γ) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

 1. ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

Αριθμός

Τίτλος Νομοθετήματος

Οδηγία 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 2006 για την άδεια οδήγησης.
Οδηγία 2008/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 2008 για την άδεια οδήγησης.
Οδηγία σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την άδεια οδήγησης
Οδηγία για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την άδεια οδήγησης

Οδηγία για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την άδεια οδήγησης.
Οδηγία για την προσαρμογή ορισμένων οδηγιών στον τομέα της πολιτικής μεταφορών, λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας
Οδηγία για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την άδεια οδήγησης
2014/85/ΕΕ Οδηγία για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την άδεια οδήγησης

2. ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

Αριθμός

Τίτλος Νομοθετήματος

Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 2006, όπως τροποποιήθηκε με τις Οδηγίες 2008/65/ΕΚ της Επιτροπής της 27ης Ιουνίου 2008, 2009/113/ΕΚ της Επιτροπής της 25ης Αυγούστου 2009 και 2011/94/ΕΕ της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2011
Άτυπη Κωδικοποίηση του π.δ. 51/2012 (Α’ 101) Συμπεριλαμβάνονται όλες οι τροποποιήσεις που έχουν εισαχθεί έως και τη δημοσίευση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης A3/οικ.67914/10190/2014 (B’ 245) «Τροποποίηση του Παραρτήματος II του π.δ. 51/2012 (Α΄ 101)»
Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις.

Αρθρο 50: Τροποποιήσεις του π.δ. 51/2012 (Α’ 101)

Αρθρο 52: Οικονομικά θέματα σχετικά με άδειες οδήγησης και πιστοποιητικά επαγγελματικής ικανότητας

Τροποποίηση των Παραρτημάτων Ι, II και ΙΙΙ του π.δ. 51/2012 (Α΄ 101)
υ.α. Α3/49645/7730/2013 (Β’ 2895) Τροποποίηση των Παραρτημάτων ΙΙ και ΙΙΙ του π.δ. 51/2012 (Α’ 101)
υ.α. Α3/οικ.50984/7947/2013 (Β’ 3056)
Αδεια οδήγησης, εκπαίδευση και εξέταση υποψηφίων οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων.
ν. 4233/2014  (Α’ 22) Eθνική Αρχή Συντονισμού Πτήσεων και άλλες διατάξεις
Αρθρο 17: Τροποποίηση διατάξεων του π.δ.51/2012
κ.υ.α. A3/οικ. 67914/10190/2014
(Β’ 245)
Τροποποίηση του Παραρτήματος II του π.δ. 51/2012 (Α΄ 101)

3. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Αριθμός

Τίτλος Νομοθετήματος

Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων, διαδικασίας, καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για τη μετατροπή, σε ελληνικές, αδειών οδήγησης που εκδόθηκαν από κράτη μη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από χώρες της τέως Σοβιετικής Ένωσης.

Αφορά άδειες οδήγησης που εκδόθηκαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (Η.Π.Α.), τον Καναδά, την Αυστραλία, την Ιαπωνία, τη Νότια Αφρική, τη Νότια Κορέα

Μετατροπή αδειών οδήγησης αυτοκινήτων ή μοτοσικλετών που εκδόθηκαν από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης
Μετατροπή αδειών οδήγησης που έχουν εκδοθεί από χώρες της πρώην ΕΣΣΔ σε ελληνικές

4. ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΕΣ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

5. ΣΥΝΑΦΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ

Αριθμός

Τίτλος Νομοθετήματος

Σύσταση Αρχής για την κατανομή του διαθέσιμου χρόνου χρήσης στους ελληνικούς αερολιμένες και άλλες διατάξεις

Αρθρο 15: Χορήγηση αδειών οδήγησης και άλλες διατάξεις

Ανάθεση στη Διεύθυνση Διαβατηρίων του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας η εκτύπωση των αδειών οδήγησης, που

εκδίδονται από τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.