ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

 •       Τέσσερις, (4) έγχρωμες φωτογραφίες διαβατηρίου
 •       Παράβολο 50 € + 30 € + 18 € (Ηλεκτρονικό παράβολο το οποίο εκτυπώνεται από τη σελίδα e-paravolo και πληρώνεται σε οποιαδήποτε τράπεζα ή από το Δημόσιο Ταμείο)
 •      Πιστοποιητικά Υγείας από Παθολόγο και Οφθαλμίατρο συμβεβλημένους με το Υ.Μ.Ε. Η αμοιβή για κάθε γιατρό είναι 10 €. Θα πρέπει απαραίτητα ο υποψήφιος να έχει μαζί του  κατά την  επίσκεψη στους γιατρούς:
  1.Βιβλιάριο υγείας
  2.Αστυνομική ταυτότητά
  3.Τις Δύο (2) από τις τέσσερις (4)φωτογραφίες
 •     Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας
 •       Επικυρωμένη Αίτηση Εκτύπωσης  (πατήστε εδώ)
 •       Επικυρωμένη Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 για κατοικία , Α.Φ.Μ.  και ότι δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης Ελληνική ή άλλου κράτους της Ε.Ε. (πατήστε εδώ)
 •       Άδεια Οδήγησης
 •       Φάκελος