Ακολουθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για αντίγραφο διπλώματος λόγω απώλειας-κλοπής

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  • Δύο, (2) έγχρωμες φωτογραφίες διαβατηρίου
  • Παράβολο 30 € +30 €+9,02 € (Ηλεκτρονικό παράβολο το οποίο εκτυπώνεται από τη σελίδα e-paravolo και πληρώνεται σε οποιαδήποτε τράπεζα ή από το Δημόσιο Ταμείο)
    (Σε περίπτωση που η κλοπή του διπλώματος έχει γίνει μέσα από αυτοκίνητο και πιστοποιείται από χαρτί της αστυνομίας δεν χρειάζεται το ένα παράβολο των 30 €)
  • Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας
  • Επικυρωμένη Αίτηση Εκτύπωσης  (πατήστε εδώ)
  • Επικυρωμένη Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 για κατοικία , Α.Φ.Μ.  και ότι δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης Ελληνική ή άλλου κράτους της Ε.Ε. (πατήστε εδώ)
  • Άδεια Οδήγησης
  • Φάκελος