υποχρεωσεις επιχειρησεων

Οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων από 1.1.2017 – Τι πρέπει να προσέξετε

Του Ηλία Χατζηγεωργίου, φορολογικού σύμβουλου του ΕΕΑ


Με την έλευση του νέου έτους μία σειρά νέων υποχρεώσεων γεννήθηκαν για τις επιχειρήσεις  ενώ πολλές από τις παλαιές παρέμειναν. Στο παρών αφιέρωμα έχουμε σαν σκοπό να ενημερώσουμε τις επιχειρήσεις για το τι θα πρέπει να προσέξουν. 

– Μισθοδοσία τρόπος εξόφλησης

Μετά την ψήφιση του Ν. 4446/2016 στις 22/12/2016 η οδηγία για την πληρωμή μισθοδοσίας αναφέρει ότι δεν εκπίπτουν από τα έξοδα των επιχειρήσεων οι δαπάνες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο εργασιακής σχέσης όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4172/2013 εφόσον η τμηματική ή ολική εξόφληση δεν έχει πραγματοποιηθεί με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών.

Μισθωτές υπηρεσίες θεωρούνται οι εξής αμοιβές:

– Οι αμοιβές των υπάλληλων

– Οι αμοιβές των εργατών

– Οι αμοιβές των ημερομίσθιων

– Οι αμοιβές που λαμβάνουν οι διευθυντές και τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου των νομικών προσώπων ετήσιες ή μηνιαίες

– Οι αμοιβές που λαμβάνουν οι δικηγόροι με πάγια αντιμισθία

– Οι αμοιβές που λαμβάνουν οι συνεργάτες με τους οποίους έχουμε σύμβαση και θα φορολογηθούν με την κλίμακα των μισθωτών ( μπλοκάκια ) .

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονίσουμε στο υπουργείο οικονομικών την αναγκαιότητα της έκδοσης σχετικής διευκρινιστικής εγκυκλίου άμεσα για την επεξήγηση του θέματος αλλά και την δημιουργία του ακατάσχετου λογαριασμού των επιχειρήσεων διότι χωρίς αυτόν δημιουργείτε τεράστιο πρόβλημα στις επιχειρήσεις αλλά και στους υπαλλήλους της.

 

–  Συναλλαγές άνω των 500€ ανάμεσα σε επιχειρήσεις και ιδιώτες-καταναλωτές.

Από 23.12.2016 μειώνεται το όριο των συναλλαγών από 1500€ στα 500€ πάνω από το οποίο θα πρέπει οι συναλλαγές μεταξύ ιδιωτών-καταναλωτών και επιχειρήσεων (αφορά πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών) θα γίνονται αποκλειστικά με την χρήση κάρτας ή άλλου ηλεκτρονικού τρόπου πληρωμής.

Ως αξία συναλλαγής νοείται το συνολικό ποσό της αξίας συναλλαγής συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Σε περίπτωση που συναλλαγή γίνει με μετρητά προβλέπεται πρόστιμο το οποίο θα καθοριστεί με εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών.

Για την εξόφληση των τιμολογίων μεταξύ των επιχειρήσεων θα πρέπει να θυμίσουμε ότι εδώ και καιρό ισχύει ότι τα τιμολόγια με καθαρή αξία  άνω των 500 ευρώ  θα πρέπει να εξοφλούνται τραπεζικά.

 

– Ενημέρωση καταναλωτή για POS  (σε ισχύ από 1.2.2017)
Όσα καταστήματα αποδέχονται κάρτες πληρωμών (χρεωστικές ή πιστωτικές) ενημερώνουν τους καταναλωτές σχετικά με την αποδοχή καρτών και μέσων πληρωμής με σαφή τρόπο που δεν επιδέχεται παρερμηνείας.

Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς  στην είσοδο του καταστήματος και στο ταμείο. Σε όποιον δεν ενημερώνει θα επιβάλλεται πρόστιμο 1000€.
Δηλαδή τα καταστήματα που έχουν POS θα πρέπει να αναγράφουν ευκρινώς στην είσοδο και στο ταμείο ότι από το κατάστημα γίνεται αποδεκτή η χρήση πλαστικού χρήματος (πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες). Ο νόμος δεν αναφέρει τίποτα όσον αφορά τα καταστήματα που δεν έχουν POS αν έχουν αντίστοιχη υποχρέωση. Όλα θα διευκρινιστούν με την έκδοση της σχετικής εγκυκλίου. Επίσης με

 

εγκυκλίους σταδιακά θα ενημερώνονται τα επαγγέλματα που θα είναι υποχρεωμένα να δέχονται πληρωμές μέσω καρτών.

Ασφαλιστικό νομοσχέδιο

Από 1/1/2017 μπαίνει σε εφαρμογή ο νέος τρόπου υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών βάση του νόμου 4387/2016.

Οι ασφαλιστικές εισφορές για τον κλάδο της κύριας σύνταξης ανέρχονται μηνιαίως σε ποσοστό 20 % για όλους που υπάγονται ή θα υπάγονταν στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ.

Το ως άνω ποσοστό υπολογίζεται επί του μηνιαίου εισοδήματος όπως αυτό καθορίζεται με βάση το καθαρό φορολογικό αποτέλεσμα από την άσκηση δραστηριότητας και κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος.

Ως ετήσιο εισόδημα των προσώπων που είναι μέλη προσωπικών εταιρειών νοείται για την δραστηριότητά τους αυτή, και για την εφαρμογή του παρόντος, το γινόμενο του πολλαπλασιασμού των συνολικών κερδών της εταιρείας επί του ποσοστού συμμετοχής εκάστου μέλους σε αυτή.

Σε περίπτωση ζημιών ή μηδενικών κερδών τα μέλη των προσωπικών εταιρειών καταβάλουν ως ασφαλιστική εισφορά το 20% του ποσού των 586 € που αποτελεί τον κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών .

Εκτός λοιπόν από τους αυτοαπασχολούμενους, τους ελεύθερους επαγγελματίες και τα μέλη των προσωπικών εταιρειών, υπόχρεοι στην καταβολή ασφαλιστικών εισφορών είναι και τα μέλη ή μέτοχοι οργανισμών, κοινοπραξιών και κάθε μορφή εταιρείας πλην των ΑΕ., (ΙΚΕ) των οποίων ο σκοπός συνιστά δραστηριότητα, εμπορική, βιοτεχνική ή επαγγελματική και τα πρόσωπα αυτά υπάγονταν στην ασφάλιση ΟΑΕΕ.

  • Τα μέλη του ΔΣ των ανώνυμων εταιρειών με αντικείμενο επαγγελματική, βιοτεχνική, εμπορική δραστηριότητα και με την προϋπόθεση ότι είναι μέτοχοι με ποσοστό έως 3%.
  • Οι μέτοχοι ΑΕ με σκοπό την μεταφορά προσώπων (Μέτοχοι ΚΤΕΛ)
  • Οι διαχειριστές ΙΚΕ που ορίστηκαν με το καταστατικό ή με απόφαση των εταίρων
  • Ο εταίρος μονοπρόσωπης ΙΚΕ

Όσον αφορά την υγειονομική περίθαλψη το ποσοστό ανέρχεται σε 6,95 % ενώ ποσοστά προβλέπονται και για όσους έχουν επικουρική ασφάλιση και εφάπαξ.

Για το συγκεκριμένο θέμα όμως υπάρχουν μία σειρά από αναπάντητα ερωτήματα διότι ακόμη μέχρι και σήμερα 12/1/2017 δεν έχουν εκδοθεί οι σχετικές οδηγίες από το υπουργείο εργασίας. Λόγω αυτού το θέμα θα αναλυθεί εκτενέστερα σε μελλοντικό άρθρο- αφιέρωμα.